آموزش هندسه درست و صحیح
 
 
مناظره در ریاضی خصوصا" هندسه گل ریاضی
 
دایره و راز ورمز ها یش .

هندسه از ارکان علم خصوصا"زندگی است .بهر سوی که نظر کنیم باهندسه ریاضی متحرک مواجه می شویم.خورشید مدورش زمین کروی را بگردخویش می چرخاند.گردش کره زمین حرارت لازمه زندگی را تنظیم می کند.فصول راپدید می اورد .الی اخر ...

خلاصه جهان مادی ما  در سیطره هندسه است .هندسه ای که متحرک است.حرکت را نشانه حیات می دانند.

بنابراین می توان گفت :هندسه زنده وپویا است .اگر عمیق تر بیاندیشیم می توان گفت:موجودات زنده حیات خود رااز هندسه اخذ کرده اند.جای بحث دارد.

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور 1390ساعت 10:30  توسط حسن دینبلی   | 
از نیمه هم فراتر است.

چگونه می توان از تمام نقاط روی کمان به قطر عمود فرود اورد؟

خطوط عمودی که از نقاط روی کمان نصف دایره به قطر وارد می شوند را گاهی سینوس وگهی کسینوس می نامند.

من در اصالت ان خطوط که عمود با شند شک وتردید دارم.لذا به صحت ارقام مندرج در جدول خطوط مثلثاتی مشکوک هستم.

ایا با این جدول خطوط مثلثاتی می توان نسبت محیط دایره به قطر دایره را محاسبه کرد؟فعلا"کاری به سفر ماه وسایر کرات ندارم. محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی  ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم شهریور 1390ساعت 18:40  توسط حسن دینبلی   | 
گوسفند را غم جان است قصاب را غم پیه .با ما چه کرده اند.؟نقائص جبر ومثلثات را به ساده ترین وجه نمودیم.دخالت بیجا وبی مورد شان را به حریم هندسه ریاضی متحرک اشکار ساختیم.

علوم بطور کلی دارای نقاط ضعف مربوط به خود هستند.بر ملا سازی ان ناتوانائی هاتخطئه علم نیست.کمک به شناخت ومحدودیت علم ودامنه ان است.اصلاح تصورات از علم است.

از قضایای اولیه هندسه ریاضی متحرک است:که از یک نقطه خارج از خط فقط یک عمود بر ان خط می توان وارد کرد وفرود اورد.استدلال این قضیه از انطباق ویا برهان خلف صورت می گیرد.

این قضیه نقطه کوری دارد که به ان پرداخته نشده است.در هیچ کتابی ونوشته ای حرفی سخنی از ان نیست .شایدبه ذهن کسی موضوع خطو ر نکرده باشد.

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم شهریور 1390ساعت 18:3  توسط حسن دینبلی   | 
نظرات پوسیده علم سد کن را درهم شکنیم.

از این روی است که مساحت تمام شکل ها تبدیل به مربع می شود.تبدیل خصیصه بارز هندسه است.هندسه راه گشای تبدیل است.هنئسه صرافخانه علم است.

بطور کلی سطح با مربع سنجیده واندازه گیری می شود.روی هر شکلی باید با ستاره وپرگار عملیاتی انجام شود نا ان شکل به مربع تبدیل شود.

این همه شواهد گویا جملگی مبین ان هستند که هندسه ریاضی متحرک است .غفلت پیش کسوتان ما در این مورد نا بخشودنی است.

در هندسه متحرک نامی زیاد برده می شود .منظورم رادیان است.

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی  ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸ 

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390ساعت 19:25  توسط حسن دینبلی   | 
دعوت عام"

 در نهایت احترام از کلیه بزرگانی که در رشته هندسه مسطحه اطلاعات جامع و وسیعی دارند.دعوت می کنم در زمینه پارادوکس های ریاضی :

تثلیث زاویه --تربیع دایره--تضعیف مکعب --رسم چندضلعی های منتظم محاطی --

وخصوصا"محاسبه عدد پی --

با من مناظره عام نمایند.با احترام

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی  ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 0:59  توسط حسن دینبلی   | 
دکتر یعقوب فرجامی :بدینوسیله گواهی می شود به طور نظری برای هر دایره به شعاع ار ولذا محیط =دوپی ار یک پاره خط هست که طول ان برابر سه دوم دو پی ار می باشد.این فرض از پیوستگی وتام بودن خط حقیقی نتیجه می شود .ولذا می توان مثلثی متساوی الاضلاع ساخت که هر  ضلع ان برابر با پی ار باشد.مراتب جهت تاکید بر صحت موضوع است.

دکتر محمد هادی شفیعیها:عدد پی چون  معلوم نیست نمی توانیم ان را رسم کنیم.

دکتر حیدر دانشمند :تمامی نظرات محقق مدعی تثلیث زاویه شصت درجه وبرابری عددپی با رقم۳.۱۵همگی از نظر ریاضی قابل پذیرش هستند.

دکتر سردار :هر پاره خط به طول ال معادل پیرامون دایره است .غلط است .استدلال این که عدد پی

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم شهریور 1390ساعت 20:31  توسط حسن دینبلی   | 
شکل در هندسه کشبیده می شود.کشیده شدن هرگز مدرک ادمی نبوده است .انسان هرگز به کشیده شدن هندسی التفات نداشته است.ابدا "به کار و نقش ستاره وپرگار پی نبرده است .از ستاره نامی واز پرگار اسمی می داند.

ادمی خط زندگی را ادراک نکرده است.تولد ومرگ .نقاط اغازین واختتامی راشنیده واز فاصله بین اندو غافل مانده است.نمی داندنقطه اغازین را زمان به نقاط پیوسته عمر وصل می کتندتا به نقطه پایانی برساند.قلم  رسام زمان غیر قابل روئیت است .اثارش بر چهره وکالبد ا نسان دیده ودرک می شود.هندسه مجموعه ای است.در این مجموعه انتقال یاجابجائی بن واساس است.انتقال موجب تحرک است .تحرک از انتقال نشئات می گیرد.بنا براین انتقال از موضوع های لا ینفک هندسه است .هندسه بدون انتقال وتحرک معدوم است وجود خارجی ندارد.

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم شهریور 1390ساعت 20:7  توسط حسن دینبلی   | 
متولد شده اند

در شکل های پدید امده نکات قابل تائمل فراوان است.بسیاری از نکات به سبب ظرافت ویژه ای که دارنداز قوه درک ما نگذشته وکشف نشده باقی مانده اند.امیزش وبرخوردخطوط را با یکدیگر خوب نکاویده ایم  .شایسته موردمداقه قرار نداده ایم.سرسری وکوچه بازاری چون کلاغ نوکی زده ایم وگذشته ایم.اگر ظرافت را در هندسه می دیدیم.به حرکات ابزارش توجه می کردیم .درهمان اوان پدبداریش ان را ریاضی متحرک معرفی می کردیم.

تحرک در هندسه ذاتی است .تحرک درهندسه ذاتی است.تحرک در هندسه ذا تی است.هندسه بدون تحرک یعنی هندسه بدون ستاره و پرگار .هندسه بدون ستاره وپرگار یعنی هندسه فاقد شکل .فقدان شکل یعنی پوچی .عدم هندسه.

شکل در هندسه  کشیده می شود .محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸ 

 |+| نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم شهریور 1390ساعت 19:31  توسط حسن دینبلی   | 
هندسه مسطحه را نشناخته ایم.از داشته های با ارزش اش بی خبر بوده ایم ..لذا هندسه مسطحه انقدر دست کم گرفته شدوپیش پاافتاده تلقی گشت که امروزه از ان چشم پوشیده واز اموزش اش دست بر داشته اند.داشته وسرمایه هندسه نقطه وخط ا ست .خط در هندسه خود بخود کشیده نمی شود.ابزار است که خط را می کشدومی نگارد.دوگونه ابزار مختص به هندسه هستند.ستاره وپرگار وسائل متمایز از یکدیگریار ومددکار هندسه اند.

باستاره خط راست وباپرگار خط منحنی  یا کمان ترسیم می گردد.ترسیم دوخط راست ومنحنی مستلزم حرکت وجابجائی است.قا طعانه بدون هر گونه شک و تردید ی باید هندسه را ریاضی متحرک دانست. بی توجهی به این امر مهم باعث دست کم گیری هندسه شده است. 

در هندسه خط با خط می امیزدشکل ازان بدست می اید.تمام اشکال موجود در جهان از امیزش دو نوع خط مستقیم و منحنی متولد شده اند.

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد پی۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم شهریور 1390ساعت 19:3  توسط حسن دینبلی   | 
بسیاری درک انی از مفاهیم علم  ندارند.عامی باشند یا ریاضیدان فرقی نمی کند.ریاضیدان هم همان عامی بودده که بعد ها ریاضیدان شده است.هیچکس ریاضیدان متولد نمی شود.                              .

برای افرادی که درک سریع ندارندتمثیل می اورند.نمثیل اوردن شیوه مناسب وبجائی است.تمثیل جلوی سرو کله زدن زیاد را می گیرد.

 |+| نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم شهریور 1390ساعت 18:39  توسط حسن دینبلی   | 
دنباله مطلب ...

هندسه دو ابزار فعال و پر جنب و جوش دارد .

 پرگار ، مکان هندسه نگاری که می گردد و دوران می کند و از تک تک نقاط محیط یا پیرامون دایره عبور می نماید چگونه باید جواز عبور و گذر از نقاط موجود روی محیط دایره را از جبر و هندسه تحلیلی کسب نماید ؟

آیا جبر و هندسه تحلیلی ، همراسی را در زوایای هندسی دیده اند ؟

این دو پوسیده و ساکن هماشتراکی را در هندسه درک و فهم کرده اند ؟

ادامه دارد...

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه دهم شهریور 1390ساعت 19:19  توسط حسن دینبلی   | 
ما می گوییم : هندسه ریاضی متحرک است .

این گفته و نظر پیامد هایی دارد .

اول آن که به اقتدار بی جا و بی مورد  جبر و هندسه تحلیلی در حیطه ریاضی پایان می بخشد .

 دوم :مطلب بی جا، بی مورد و بی اساس شان را به حوزه تاریخ علم ریاضی منتقل می کند و در آن جا مدفون می سازد .

جبر و هندسه تحلیلی شامل مشتی روابط اند که آن روابط زمین گیر و بی تحرک اند .

ادامه دارد ... 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه دهم شهریور 1390ساعت 19:7  توسط حسن دینبلی   | 
مطالب علمی با شیوه ای نو در اموزش بسیار دارم.نمونه های ان را در اختیارتان گذاشته ام.

می توانم نظر بسیاری از دانشمندان وریاضیدانان را با منطقی بسیار قوی ودور از ذهن باطل اعلام کنم

اگر مشتاق هستید اعلام کنید.اگر توانمند هستید مناظره کنید.

کتاب :پی چیست ؟بررسی نظرات باطل گذشتگان به زبان انگلیسی ترجمه شد.

 

 |+| نوشته شده در  جمعه چهارم شهریور 1390ساعت 14:15  توسط حسن دینبلی   | 
هم جنس خط مستقیم است.

تندیل خط منحنی به خط راست و بالعکس ذاتی است.

این دو گونه خط جهان مادی ما را تسخیر کرده اند.تلفیق این دو گونه خط شگفتی می افرینند .در دایره خطوط راست اشکالی را به وجود می اورند که بسیاری از ان ها تا به امروز برای ما نا شناخته مانده اند.با توسل به حرکت ذاتی پرگار  مکان هندسی نگار دایره ای رسم می کنیم.

دو سر خط منحنی بهم می اید .شکل را پدیدمی اورد.دایره یک خط منحنی سر بهم امده است .چند ضلعی نیست .یک خط است که سر بهم اورده ودایره را ساخته است.ایجاد دایره مستلزم اجازه نیست.پرگار را که بگردانیمدایره تولید می شود.پیرامون دایره را عدد نمی سازد.پیرامون دایره را نقاط می سازند.

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور 1390ساعت 11:22  توسط حسن دینبلی   | 
هم جنس خط مستقیم است.

تندیل خط منحنی به خط راست و بالعکس ذاتی است.

این دو گونه خط جهان مادی ما را تسخیر کرده اند.تلفیق این دو گونه خط شگفتی می افرینند .در دایره خطوط راست اشکالی را به وجود می اورند که بسیاری از ان ها تا به امروز برای ما نا شناخته مانده اند.با توسل به حرکت ذاتی پرگار  مکان هندسی نگار دایره ای رسم می کنیم.

دو سر خط منحنی بهم می اید .شکل را پدیدمی اورد.دایره یک خط منحنی سر بهم امده است .چند ضلعی نیست .یک خط است که سر بهم اورده ودایره را ساخته است.ایجاد دایره مستلزم اجازه نیست.پرگار را که بگردانیمدایره تولید می شود.پیرامون دایره را عدد نمی سازد.پیرامون دایره را نقاط می سازند.

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور 1390ساعت 11:22  توسط حسن دینبلی   | 
جای بحث دارد. یکی از اشکال زیبای هندسه مسطحه دایره است دایره ام اشکال است. همه شکل ها از دایره زاذه  می شوند. 

دایره تنها و تنها با پرگار یا مکان هندسی نگار ترسیم می گردد.پرگار گردننده است .به یک صورت می گردد.گردش اش دویت ندارد.

دوایر به یکدیگر شباهت مطلق دارند.شباهت مطلق است که اجازه می دهدیک دایره مورد بررسی وتحقیق قرار گیردسپس نتایج حاصله به دوایر تسری وتعمیم داده شود.

محیط یا پیرامون دایره خط منحنی است .خط منحنی حاصل پی درپی درامدن نقاط به کمک پرگار است.هم جنس خط متقیم است

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی   ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور 1390ساعت 10:49  توسط حسن دینبلی   | 
از این روی است که ۱درجه  ۱درجه است .۹۰درجه ۹۰درجه است قس علیهذا.

بهتر است ابتدائ قطاع دایره را اموزش دهند سپس موضوع درجه را پیش بکشند.دایره ای با پرگار مکان هندسی نگار ترسیم می کنیم.با ستاره دو شعاع دایره را نقش می زنیم.

سطح دایره به دو بخش می شود. هر قسمت شامل دوشعاع ویک کمان خط منحنی است .به هر پاره قطاع می گویند.قطاع دایره نام دیگرش زاویه مرکزی است.

در دایره ۳۶۰قطاع مساوی باید باید با یدبوجود اوردکه تا بحال نیاورده اندبعد به هریک ازان ۳۶۰قسمت درجه گفت.اضلاع قطاع را هر قدر امتداد دهیم .دایره ای که پدید می اید سطح اش بیشتر وبزرگ تر از دفعه قبلی است.در حالیکه نسبت  ۳۶۰/۱برقرار وثابت است.

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی  ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1390ساعت 15:24  توسط حسن دینبلی   | 
شاید به ذهن کسی موضوعخطور نکرده با شد.

کمان ۱۸۰درجه یا نصف دایره را با پرگار مکان هندسی نگار رسم می کنیم.تا حرکت را کاملا"در هندسه نشان داده با شیم.قطر را هم با ستاره ترسیم وبه ان کمان الحاق می نمائیم.

تمام نقاط کمان غیر از دو نقطه اشتراکی ان با قطر خارج از قطر که خط است قرار دارند.شکی وشبهه ای وحود ندارد.

بنا بر قضیه :از نقاط روی کمان می توان به قطر عمود وارد نمود.کاری که در دایره مثلثاتی انجام می شود.روشن است .اظهر من الشمس است که نقاط روی کمان نصف دایره از نقاط موجود در قطر بیشتر است.از نیمه هم فراتر است.چرا می ترسید به این وادی ها قدم بگذارید؟

محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پی   ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم شهریور 1390ساعت 18:24  توسط حسن دینبلی   | 
نظرات پوسیده علم سد کن را درهم شکنیم.

منظورم رادیان است .رادیان را این گونه تعریف ناقص کرده اند:رادیان قسمتی از محیط یا پیرامون دایره است که طولی برابر با شعاع دایره دارد.موضوع تبدیل دو نوع خط به یکدیگر است.کمانی برابر با خط راست .خطی راست مساوی کمان.

ریاضیدانان واضع این تعریف وتبدیل هنر نشان دهید  نواوری ارائه کنید ان کمان را با مشخصاتی که تعریف کرده اید بما نشان دهید.شرم اور است .نظری داده اند و دراجرائ بگل وا مانده اند. مصیبت بار ان که این طول لنگ بهوا را واحد زاویه معرفی می کنند.

کسی نیست از این عالمان فهیم بپرسد:ایا طول واحد زاویه می شود؟بدانید :عیب ونقصی که حضرات دامن گیر علم انهم ریاضی کرده اند .زبان از بیان .قلم از تحریرش عاجز ودر مانده است.گلی به گوشه جمال شان محقق نظریه پرداز ریاضی وکاشف عدد دقیق پ۱ی ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390ساعت 19:44  توسط حسن دینبلی   | 
نظرات ژوسیده علم سد کن را  درهم شکنیم.

هندسه ریاضی متحرک است.ریاضیدانان قهار وبلند اوازه جهان متوجه این امر روشن وبدیهی نشده اند.انان برای زاویه معیار اندازه تعیین کرده اند .گفته اند:

کمان ۱ /۳۶۰ محیط دایره را درجه بدانیم وبنامیم. بزرگان شباهت دایره ها را بهم دیده اند که این گونه تعیین مقیاس نموده اند.در تعجب هستم که چرا متذکر شباهت مطلق دایره ها به یکدیگر نشده اند.شباهت مطلق دوایر به یکدیگر مبین تحرک در هندسه است.

هندسه وتحرک در او است که مربعات را شبیه یکدیگر می کند.مربع ها هم شباهت مطلق به یکدیگر دارند.از این روی است که مساحت تمام شکل ها تبدیل به مربع می شود.

محقق نظریه ژرداز ریاضی وکاشف عدد دقثق پی ۳.۱۵۴۷۰۰۵۳۸

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390ساعت 19:13  توسط حسن دینبلی   | 
 
  بالا